Gizlilik Politikası/Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni/İletişim İzni

Adbender Aplikasyonunu (“AdBender Mobil Uygulama”) kullanmaya başlamanız ve/veya www.adbenderapp.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) girmeniz ve İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlamanız halinde aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca İnternet Sitesi veya AdBender Mobil Uygulama’daki gerekli protokolleri takip ederek üye olmanız halinde işbu Kullanım Koşulları’nın haricinde ayrıca Üyelik sözleşmesi de kabul edeceksiniz. Aşağıdaki şartlar İnternet Sitesine veya AdBender Mobil Uygulama’a üye olsun olmasın İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanan, erişim sağlayan, yararlanan herkes için geçerli olacaktır. Bu nedenle lütfen İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanmaya/yararlanmaya/erişim sağlamaya başlamadan önce aşağıdaki şartları okuyunuz.

İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanan veya bunlardan herhangi bir şekilde istifade eden ya da nedeni ne olursa olsun İnternet Sitesi’ne veya AdBender Mobil Uygulama’a erişim kişiler “Kullanıcı” sayılacaktır. İnternet Sitesi ve/veya AdBender Mobil Uygulama’da yer alan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olan ya da olmayan, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modellerin sahip olduğu korumaya sahip olan ya da olmayan her türlü yazı, görsel, reklam, video, link, işitsel öge, resim, afiş, marka, patent, işaret, şarkı, ses, fotoğraf, resim vs. unsurlar “İçerik” sayılacaktır.

AdBender Mobil Uygulama ve İnternet Sitesi,  UNIHUB-UK LIMITED (“Şirket”) tarafından faaliyete geçirilmiştir. AdBender Mobil Uygulama’ın bilgisayar, mobil cihazlar, tablet, akıllı televizyon ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet iletişimini kullanan her türlü cihaza indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan tüm internet tabanlı uygulamaların, özellikle AdBender Mobil Uygulama aplikasyonunun Google Play Store ve App Store üzerindeki tüm hakları  ve İnternet Sitesi’nin tüm hakları Şirket’e aittir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve AdBender Mobil Uygulama’ı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ve yürürlükte bulunan tüm mevzuata, ayrıca Google Play Store ve Apple Store tarafından belirlenen kullanım şartlarına, Gizlilik Politikası/Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni/İletişim İzni’ne ve ayrıca internet kullanım şartlarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanırken yapmış olduğu işlemin kesintiye uğraması, değiştirilmesi, kaybolması, yarıda kalması, silinmesi, kaybolması, virüs girmesi, hata vermesi, erişim hatası veya erişimin sağlanamaması, hırsızlık, hackleme, imha olma veya İnternet Sitesi’nin veya AdBender Mobil Uygulama’ın kullanılamaması gibi sebeplerle nedeniyle Şirket’in, Şirket hissedarlarının, Şirket iştiraklerinin, Şirket grup şirketlerinin, Şirket çalışanlarının, yöneticilerinin, Şirket bağlı şirketlerinin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesi’nin ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ın kullanılması nedeniyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ya da diğer sebeplerle doğabilecek doğrudan, dolaylı, maddi, manevi, yansıtma zarar da dahil hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Kullanıcı, AdBender Mobil Uygulama’ı veya İnternet Sitesini kullanırken ve/veya İnternet Sitesi veya AdBender Mobil Uygulama üzerinden erişim sağlayacağı diğer internet siteleri veya aplikasyonları kullanırken gerçekleştireceği tüm fiiller, edimler ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat ve yegane olarak kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, AdBender Mobil Uygulama’ı veya İnternet Sitesini kullanırken ve/veya İnternet Sitesi veya AdBender Mobil Uygulama üzerinden erişim sağlayacağı diğer internet siteleri veya aplikasyonları kullanırken gerçekleştireceği tüm fiiller, edimler ve işlemler nedeniyle Şirket’in, Şirket hissedarlarının, Şirket iştiraklerinin, Şirket grup şirketlerinin, Şirket çalışanlarının, yöneticilerinin, Şirket bağlı şirketlerinin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını, bu fiil, edim veya işlemler nedeniyle zarara uğraması, adli veya idari para cezasına maruz kalması, hapis cezası alması, hak ve ehliyetlerden yoksun kalması, tazminat ödemekle yükümlü kalması vb. sebeplerle maddi, manevi, doğrudan, dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde bu kişi ve kişilerden herhangi bir talebi olmayacağın kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanırken Şirket ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, talep halinde derhal, nakden ve defaten Şirket ve/veya üçüncü kişi nezdinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Şirket’in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olacak veya adli veya idari yaptırımlara konu olacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; eleştiri sınırları ötesinde kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaretamiz veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi ve/veya AdBender Mobil Uygulama üzerinden üye olmadan veya Facebook üyeliğinin eşleştirilmesi vs. gibi yollarla giriş sağlamadan yalnızca ’ni kullanma, içerikleri görüntüleme, fragmanları izleme haklarına sahip olabilecektir. Kullanıcı, İnternet Sitesine ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ya üye olması halinde takip ettiği dizi, yayın, program ve diğer her türlü içeriğe ilişkin bildirim alma, yorum yapma, haklarına sahip olacaktır. Kullanıcı bu durumu bilmekte ve kabul etmektedir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ın kullanılması için üye olmayı zorunlu hale getirebileceği gibi üye olma şartını tamamen de kaldırabilir. Şirket, bu maddede sayılan hak ve şartları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Şirket, İnternet Sitesi ve AdBender Mobil Uygulama’da yer alan her türlü İçerik’i değiştirme, silme, erişimi kısıtlama vb. haklara sahiptir.

Kullanıcı, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi veya AdBender Mobil Uygulama üzerinden, Şirket’in kendi kontrolünde olmayan ve hak sahibi olmadığı, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve aplikasyonlara, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Şirket tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Link verilmesi, erişim kolaylığı sağlama amacıyla olup ilgili web sitesini, aplikasyonu, uygulamayı ve bunların sahiplerini desteklemek amacı veya anılan uygulamaların içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Bu web sitesi, aplikasyon, uygulamada yer alan reklamlar, ürünler, mallar, hizmetler ve bunlarda yer alan diğer linklerle ilgili Şirket’in herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, AdBender Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanırken;  Şirket’e, diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı tehdit, hakaret, hürriyeti tahdit, taciz, yaralama, kişilik haklarına aykırı her türlü saldırı, pornografik içerik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren bilgi, suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden, azmettiren ve suç oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, Türk Ceza Kanunu veya diğer mevzuatta yer alan suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, terör faaliyetlerinde bulunmayacağını, terör eylemlerini övücü, destekleyici veya herhangi bir şekilde teröre fayda sağlayıcı faaliyetler bulunmayacağını, ifadeler kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ilişkin cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesine aykırı davranırsa, Şirket gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, erişimini engelleme,  hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Şirket’in her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve İnternet Sitesi’nin  ve AdBender Mobil Uygulama’ın kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nde veya AdBender Mobil Uygulama’da yayınlandığı an yürürlüğe girecektir.  İnternet Sitesi’ni ve/veya AdBender Mobil Uygulama’ı kullanan, giriş yapan Kullanıcı açısından bu koşullar ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur.

Şirket, İnternet Sitesi ve/veya AdBender Mobil Uygulama’da yer alan mevcut her tür İçerik, hizmet, ürün, siteyi,  kullanma koşulları ile sunulan diğer bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Şirket’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.